Ukategorisert

Likestilling -> likhet for pårørende!

O

Årets tema for Pårørendedagen er Likestilling !

Hvorfor er det viktig? Med et endret demografisk samfunn vil omsorgen i samfunnet endre seg. Vi har ikke lenger flest småbarnsforeldre som må hjelpe sine barn. På grunn av økende livslengde og medisinske fremskritt vil mange oppleve at det er voksne og eldre i deres nærhet som vil trenge deres hjelp og omsorg, i tillegg til offentlige tjenester .

Det finnes mange utfordringer for pårørende og det er en del løsninger som kan fremme likestilling på ulike områder så som:

Likestilling i pårørendeomsorgen. Det er oftest mange flere kvinner enn menn utfører pårørendeomsorg og dette kan ramme dem hardt på helse, arbeidsliv og pensjon. Vi har tatt grep for at barneomsorgen skulle bli lik for både kvinner og menn og laget permisjonsordninger som likestiller foreldre. Nå må vi tenke bedre løsninger for å få like muligheter for alle kjønn for pårørendeomsorgen! Og hva med holdningene våre til dette . tenker vi ubevisst at det er en kvinneoppgave og gir dem mindre støtte?

Likestilling i informasjonstilbudet til pårørendeDen siste nasjonale pårørendeundersøkelsen viser klart at pårørende ønsker seg lik informasjon om deres rettigheter og muligheter. Kun 2 av 10 kjenner til Helsenorge sine nettsider for pårørende. Her må det gjøres mer! Kommunene må også få ut og frem sin informasjon, så alle pårørende kan finne denne på lik måte!

Likestilling i samarbeidet med helsetjenesten uansett hvor du bor – mange pårørende opplever at det er en ubalanse i samarbeidet med helsetjenestene og at det er store forskjeller fra kommune til kommune. En samarbeidsavtale som avklarer hvem-gjør-hva, en kontaktperson, avtalt avlastning og oppfølging og jevnlig evaluering kan sikre bedre balanse og pårørendemedvirkning. Dette er forslag i Regjeringens Pårørendestrategi med handlingsplan

Likestilling for alle pårørende, uansett hvem de er pårørende til! – Det er ingen tvil om at mange opplever ulikheter i tilbud og oppfølging ut fra hvem man er pårørende for og deres diagnoser eller tilstander, og at mange pårørende innen psykisk helse og rus opplever sine tilbud dårligere enn ved somatisk sykdom. Det må endres så det blir like rammer for alle pårørende !

Likestilling i arbeidslivet uansett hvor du jobber – Idag er det ulike rettigheter og muligheter ut fra hvor du jobber. En del offentlige virksomheter og tariffavtaler har bedre vilkår enn andre. Mange har ikke engang et regelverk for å støtte ansatte som kommer i en pårørendesituasjon. Man er prisgitt «en god sjef» . Dette har vi ordnet likt for småbarnsforeldrene – nå må vi ordne like muligher for pårørendeomsorgen! Regjeringen må starte arbeidet med å gjennomgå velferds og permisjonsordninger re. sitt løfte i Hurdalsplattformen s 60!

Like muligheter for unge pårørende ! – Idag er det ofte avhengig av hvor du bor eller studerer, om det finnes tilbud og støtte til deg som har omsorgsoppgaver hjemme. Det er også ulike muligheter for å takle Fraværsregelen og for økonomisk støtte med mer, for deg som har en omsorgssituasjon som ung i livet ditt! Her må vi gjøre en jobb for å få like rammer for gruppen Unge pårørende 15 – 25 år!

Likestilling av og for pårørende fremmer gode liv og gir like muligheter, når livet for mange i seg selv blir uforutsigbart. Å bli pårørende er noe de fleste av oss vil oppleve en eller flere ganger. Derfor må vi gjøre en jobb for å gjøre denne situasjonen så enkel som mulig.

Hva kan du/dere gjør for å bidra til mer likestilling for pårørende hos dere?

Pårørendealliansen
Telefon: +47 917 53 806
ava@parorendealliansen.no
agt@parorendealliansen.no